CAROLINA

CAROLINA je elektronický časopis, který přináąí zprávy z České republiky. Připravují ho studenti ľurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze v rámci svého profesionálního výcviku.

CAROLINA vychází jednou týdně, o prázdninách je připravována jednou za čtrnáct dnů. Obsah CAROLINY tvoří jednak zprávy získané z informací publikovaných v českém tisku, dále pak původní příspěvky studentů.

CAROLINA je určena předevąím odběratelům v cizině, mezi něľ patří krajané, studenti na univerzitách, bohemisté i daląí zájemci o problematiku České republiky.

V letech 1991-2001 vycházela CAROLINA také v anglické verzi, od října 2001 existuje jen česká verze. Starąí anglická vydání jsou k dispozici v archivu.

Od roku 2006 je CAROLINA dostupná také na webové stránce videozurnal.fsv.cuni.cz. Videoľurnál je multimediálním projektem studentů ľurnalistiky FSV UK, jehoľ videozprávy doplňují od října 2006 textové příspěvky elektronického týdeníku CAROLINA.

CAROLINA není oficiálním orgánem Univerzity Karlovy, snaľí se o nestrannost a vyváľenost při výběru a prezentaci zpráv. Pokud je obsah CAROLINY ovlivněn nějakými názory, jsou to názory studentů ľurnalistiky, kteří ji připravují. Konečná redakce CAROLINY prováděna pedagogy upravuje pouze formální chyby a nedostatky.

Zprávy CAROLINY, a to i ve zkrácené podobě, je moľno publikovat výhradně s uvedením zdroje. Připomínky a dopisy posílejte na adresu uvedenou v tiráľi kaľdého vydání:
carolina@mbox.fsv.cuni.cz

Zájemci o tento časopis mohou zaslat objednávku na adresu:
LISTSERV@LISTSERV.CESNET.CZ

Text objednávky pro českou verzi:
SUBSCRIBE CAR-CS Jmeno Prijmeni
nebo pro anglickou verzi:
SUBSCRIBE CAR-ENG Jmeno Prijmeni

Zruąit zasílání časopisu lze učinit sdělením
pro českou verzi:
SIGNOFF CAR-CS
pro anglickou verzi:
SIGNOFF CAR-ENG
poslaným na adresu LISTSERV@LISTSERV.CESNET.CZ

Rozesílání CAROLINY lze pozastavit (a obnovit) zasláním příkazu:
SET CAR-CS NOMAIL (SET CAR-CS MAIL)
na adresu LISTSERV@LISTSERV.CESNET.CZ.